XXIV Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych
„ Złoty Karabinek” – Wojcieszów 2018
REGULAMIN ZAWODÓW

I . Postanowienia ogólne

§ 1

W zawodach mogą brać udział tylko osoby zrzeszone w Polskim Związku Alpinizmu lub organizacjach pokrewnych oraz w służbach ratownictwa górskiego, ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem alpinizmu lub taternictwa jaskiniowego.

§ 2

Zawody składają się z wyścigu rozgrywanego na czas. Wyścig może składać się z kilku elementów i konkurencji o charakterze linowym i terenowego toru przeszkód.

§ 3

Zgłoszenia przyjmowane są przez Internet na adres organizatora: klub@bobry.zagan.pl lub bobry@o2.pl lub w sekretariacie zawodów w dniu startu. Zamknięcie listy startowej następuje w dniu zawodów najpóźniej 30 minut przed startem. Lista startowa jest zamykana wcześniej po zgłoszeniu 40 zawodników.

§ 4

Wszystkie wyniki oceniane są w osobnej klasyfikacji dla kobiet i mężczyzn. W przypadku zgłoszenia najpóźniej 7 dni przed zawodami przynajmniej 5 zawodników w kategorii weteranów (>50 lat), może być wprowadzona osobna klasyfikacja weteranów. W przypadku zgłoszenia najpóźniej 7 dni przed zawodami przynajmniej 5 zespołów dwuosobowych reprezentujących różne kluby, może być wprowadzona klasyfikacja zespołowa zawodów.

§ 5

Dopuszcza się możliwość oglądania występów wcześniej startujących zawodników.

§ 6

Pokonywanie trasy limitowane jest czasowo. Przekroczenie podanego limitu czasu pokonania trasy lub jej części karane jest dyskwalifikacją. Dopuszczalny czas podany będzie w ogłoszeniach przedstartowych.

§ 7

Zawodnicy startują w odstępach czasowych wynikających z przebiegu zawodów. O kolejności startu decyduje losowanie lub ranking z poprzednich zawodów.

§ 8

O kolejności miejsc decyduje czas jaki zawodnik potrzebował na pokonanie trasy lub suma czasów kilku tras, plus ewentualne kary regulaminowe (czasowe).

§ 9

Zawodnicy mogą zostać zobowiązani do występowania w ubraniach lub dodatkach ubraniowych ze znakami związanymi z wymogami organizacyjnymi zawodów. Organizatorzy mogą wydać zgodę zawodnikom lub klubom na eksponowanie innych znaków.

§ 10

Przed startem zawodnicy są zobowiązani do podpisania deklaracji antydopingowej. Zawodnicy mogą także zostać zobowiązani do podpisania oświadczenia, iż zostali przeszkoleni w zakresie używania sprzętu alpinistycznego i posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem alpinizmu lub taternictwa jaskiniowego. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników.

II . Postanowienia szczegółowe

§ 11

Miejsce startu i mety musi być osiągnięte przez zawodnika bez wpiętych do liny przyrządów. Od startu do mety zawodów zawodnicy muszą mieć na głowie kask alpinistyczny chyba, że organizator określi to inaczej w ogłoszeniach przedstartowych.

§ 12

Zawodnik ma prawo do jednego falstartu. Drugi falstart powoduje dyskwalifikację.

§ 13

Wymagania sprzętowe
Zawodnicy mogą startować używając wyłącznie indywidualnego sprzętu atestowanego, spełniającego wymogi bezpieczeństwa UIAA lub CE. Startujący zobowiązani są do używania dopasowanej uprzęży biodrowej z zakręcanym ogniwem zbiorczym lub karabinkiem z blokadą zamka. Obowiązują wiązane dopuszczonymi węzłami lonże z liny alpinistycznej o średnicy min. 9 mm lub atestowane zszyte z taśmy. Użycie sprzętu zabrudzonego chemikaliami (np. farbą) będzie karane dyskwalifikacją.

§ 14

Zasady technicznego pokonywania odcinków linowych
W czasie pokonywania odcinków linowych obowiązuje bezwzględnie zasada ciągłego wpięcia do liny poręczowej. Każdorazowe wpięcie karabinka do liny lub punktu zobowiązuje do jego zablokowania lub zdublowania.
Zjazd – obowiązuje przyrząd zjazdowy z możliwością zablokowania oraz przyrząd asekuracyjny. Przynajmniej jeden z przyrządów musi być wpięty w karabinek zbiorczy poprzez lonżę i/lub karabinek z blokadą zamka. W przypadku konieczności puszczenia liny hamującej (pod przyrządem) przyrząd zjazdowy musi zostać zablokowany zawinięciem liny w sposób zgodny z wytycznymi szkolenia Komisji Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu (KTJ PZA).
Wychodzenie – obowiązują co najmniej dwa przyrządy zaciskowe połączone lonżą i/lub karabinkiem z blokadą zamka z karabinkiem/ogniwem zbiorczym lub bezpośrednio z karabinkiem/ogniwem zbiorczym.
Trawers i tyrolka – obowiązują co najmniej dwa punkty zaczepienia, a w przypadku konieczności użycia przyrządów zaciskowych dodatkowo zabezpieczonych zgodnie z instrukcją użytkowania. W przypadku zjazdu tyrolką ukośną obowiązuje użycie przyrządu hamującego tak, aby zjazd odbywał się w sposób wyraźnie kontrolowany.
Przepinki – z wyjątkiem trawersów obowiązują dwa punkty zaczepienia w każdym etapie pokonywania przepinek. Podczas przepinek w trawersie dopuszcza się chwilowe zaczepienie do liny trawersowej lub punktu stanowiskowego jednym zablokowanym karabinkiem.
Poręczowanie – odbywa się zgodnie z wytycznymi szkolenia w KTJ PZA. Podczas poręczowania w zjeździe węzeł przepinki należy wiązać poniżej przyrządu zjazdowego.
Wszystkie odcinki linowe muszą być pokonywane w sposób kontrolowany i bezpieczny. Brak kontroli nad sprzętem (zgubienie, zniszczenie, niewłaściwe użycie) lub inne działania niebezpieczne karane są dyskwalifikacją.
Za każdy błąd techniczny dolicza się kary czasowe = 10% czasu najlepszego zawodnika na danej trasie.

§ 15

Sędziowie mają prawo do doliczania kar za działania zakłócające płynność przebiegu zawodów lub inne nie wymienione w regulaminie, a zagrażające bezpieczeństwu, w przypadku rażących uchybień do dyskwalifikacji włącznie. Niesportowe zachowanie bądź start w zawodach w stanie pod wpływem alkoholu karane jest dyskwalifikacją.

III. Postanowienia końcowe

§ 16

Opłata startowa od uczestnika (na cele organizacyjne) po zgłoszeniu internetowym wynosi 20 zł, opłata po zgłoszeniu zawodnika na miejscu startu wynosi 30 zł.

§ 17

Jedynym gremium oceniającym wyniki zawodów i rozstrzygającym kwestie sporne jest skład sędziowski: sędzia główny i sędziowie pomocniczy.

§ 18

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do składu sędziowskiego.